Ansiklopedik Tarih Taramas

Author: Emin Türk Eliçin
Publisher:
ISBN:
Size: 60.70 MB
Format: PDF, Docs
View: 1072
Download Read Online
On parmağında on hüner bulunan genç üstat, Lombardia tezgahlan için çeşitli
aletler ve makinalar tasarlamıştır: Şaft makinaları, ip lik bükme araçları, iğlere iplik
sarmıya yarıyan aletler, mekanik kumaş kırpma makasları, tarama ve döğme
tertibatı... Floransa günlerinin büyük hevesi olan uçma problemini çözme davası
şimdi yine ön plâna geçer. Yarasa, kartal ve kelebek kanatlarında uçma olayının
teknik ve dinamik kanunlarını bulup açıklamıyjf çalışır. Bir uçma cihazı taslağının
altında ...

Tarih Ve Toplum Ayl K Ansiklopedik Dergi

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 11.67 MB
Format: PDF, Mobi
View: 6211
Download Read Online
Çar ve Sovyet polisinin çeşitli tarihlerde yaptığı arama- tarama ve toplayıp
götürmede kaybolan eser ve çalışmalarını da anmak gerekiyor (s.32, 58, 59, 61-
62, 65, 70, 87, 101, 123-5, 130, 133, 151, 167, 183, 187, 195, 266). Anmadan
geçemeyeceğim noktalardan biri de yenilikçilere çeşitli suçlamalar ve mason
isnadı (s.41, 46, 54, 71, 89n., 98, 175, 187, 195). 1930'lu yılların Ülkü dergisinden
"ve- em bulaşık mıdır.", "tifo bulaşık mıdır." gibisinden yazı başlıkları hatırlıyorum.
Nereli ...

Tarih Ve Toplum

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 77.90 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 5519
Download Read Online
aylık ansiklopedik dergi. dir. Hamur yuvalağı, havuç, şalgamla pişirilir (Nizâm).
Turna sürüsünün önünde giden turna kuşu. (Z. Şükün, Farça-Türkçe Lügat, I, 372
) Yerasimos'un yanlış yorumu: "Buğday salması 16. yüzyılda Topkapı Sarayı
personeline kışın çıkarılan yemekler arasındadır. Burada, Şirvânî'nin yemeğe
verdiği ikinci addan da anlaşılacağı gibi, buğday taneleri, hamur parçalarının
yerini almıştır. Tarif Bağ- dâdî'nin yazmasında yok, Şirvânî tarafından eklenmiştir."
(s.

Honored By The Glory Of Islam

Author: Marc David Baer
Publisher: OUP USA
ISBN: 0199797838
Size: 14.26 MB
Format: PDF, Kindle
View: 997
Download Read Online
Galland, Antoine. İstanbul'a Ait Günlük Hâtıralar (1672–1673). Trans. Nahid Sırrı
Örik. 2 vols. 2nd ed. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1987. The Letter of the
King of Poland, To His Excellency the Marquess De Grana, From the Turkish
Camp in the Viziers Tent at Vienna, the 13th of September 1683. London: Walker
Davis, 1683. The Memoirs of Glückel of Hameln. Trans. Marvin Lowenthal. New
York: Schocken Books, 1977. Rycaut, Paul. The Present State of the Ottoman
Empire.

Ansiklopedik Stanbul Rehberi

Author: M. Orhan Bayrak
Publisher:
ISBN:
Size: 64.41 MB
Format: PDF, Docs
View: 5428
Download Read Online
YAZARIN ÖNSÖZÜ Dünyanın en eşsiz tarih ve tabiat şehri olan İstanbul'un tarihi
eserlerini ve semtlerini ansiklopedik bir sözlük halinde hazırlamak düşüncesini
bana ilham veren husus, uzun yıllardır bu tip çalışmalarım sırasında İstanbul ...
Bu nedenle eserin hazırlanmasında gerek gezi notlarımdan, gerekse İstanbul'un
her tarihi eserini ve semtini özet olarak cevaplayacak bu eseri siz seçkin
okuyucularıma sunarken, çok ge~ niş bir konuyu tarama sırasında gözümden
kaçan bazı ...

T Rk D Nyas Edebiyat Kavramlar Ve Terimleri Ansiklopedik S Zl

Author: Mustafa İsen
Publisher:
ISBN:
Size: 12.27 MB
Format: PDF, ePub
View: 6537
Download Read Online
YAE Nazmi Özalp, Türk Musikisi Tarihi, 2 cilt Ty. YBD Aziz Çalışlar, Tiyatro
Ansiklopedisi, Kültür Bakanlığı Yayınları, YDM Ankara 1995. Berna Moran, Türk
Romanına Eleştirel Bir Bakış, 3 c, İstanbul. Emel Esin, Türk Kozmolojisi, İstanbul
1979. YED Türkmen Sovet Ansiklopediyası, Aşgabat 1974. Türkçe Sözlük, TDK
Yay., 2. c, Ankara 1998. Tarama Sözlüğü, TDK Yayını, -Ankara 1963. Ethem
Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü. Rehber Yay., Ankara 1997
. Prof.

Lexikologie Lexicology 2 Halbband

Author: D. Alan Cruse
Publisher: Walter de Gruyter
ISBN: 3110194244
Size: 76.86 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 2296
Download Read Online
Ankara: Türk Tarih Kurumu Basimevi. Doerfer, Gerhard (1966), Die Türken —
Mittler kultureller und sprachlicher Strömungen in Eurasien. ... 20. yüzyil
ansiklopedik Türkce Sözlük. 2 Bände 1971. Istanbul: Pars Yaymevi. Radloff,
Wilhelm (1893-1911), Versuch eines Wörterbuches der Türk-Dialecte. ...
Wiesbaden: Harrassowitz. —, (1974), Deutsch-türkisches Wörterbuch.
Wiesbaden: Harrassowitz. Tarama Dergisi = Osmanlzcadan Tfirkpeye Söz
Karszlzklarz Tarama Dergisi (1934).

Uluslararas S Zl Kbilim Sempozyumu Bildirileri

Author: Nurettin Demir
Publisher:
ISBN: 9789758401048
Size: 66.95 MB
Format: PDF
View: 2193
Download Read Online
Sözlüğün bir diğer özelliği ansiklopedik oluşudur. Bir kelimenin Türkçe
karşılığının kısaca verilmesiyle yetinilmeyerek, uzun uzun izahatlarda
bulunulmuştur. Böylece bir kelimenin anlamından yola çıkılarak kavram, bütün
boyutlarıyla irdelenerek, tarih, coğrafya, dinler tarihi, düşünce tarihi, efsane,
gelenek ve görenekler vb. alanlarda, kültür tarihi açısından ayrıntılı bilgiler
içermektedir. Bu özelliğiyle de eser, dönemin Türkçesinin anlatım olanakları,
deyim ve terimleri, söz dizimi ve cümle ...

Sanat Tarihi Ara T Rmalar Dergisi

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 10.81 MB
Format: PDF, Docs
View: 1125
Download Read Online
Kültür Târihi ekolünün güçlü savunuculan F. Graabner ve NVilhelm Schmidt,
kültürü belirli bir toplumun malı değil de, bütün insanlığın malı olarak görür ve
değerlendirirler. ... 1983 s 157 (13ı M Erqın Orhun Abideleri İstanbul 1970 s 94 M
4ı M Erq.n Dede Korkut Kitabı c2 İndeks s 237 Ankara 1963 1 15ı Besim Atalay
DL Turk Tercümesi cl s 396 Ankara 1985 ı ı6ı Fent Devcllıoqlu Osmanlıca Türkçe
Ansiklopedik Luqat Ankara 196? ıl 7ı TDK Tarama So;luqu c 4 Ankara 1969 s
226? Prof.

Kelimelerin Sultan Mihri Hatun

Author: Meryem Aybike Sinan
Publisher: Nesil Basım Yayın Gıda Ticaret ve Sanayi A.Ş
ISBN: 6051628118
Size: 28.26 MB
Format: PDF
View: 4594
Download Read Online
Pala, İskender, Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü, Kültür Bakanlığı Yayınları,
Ankara 1989. Pascal, Blaise, Düşünceler, Kaknüs Yay. çev: Metin Karabaşoğlu,
İstanbul 1996. Sehî Bey, Heşt Behişt, Süleymaniye Ktb. ... Tarama Sözlüğü, TDK
Yayınları, Ankara 1974. Uraz, Murat, Kadın Şairlerimiz, İstanbul 1941. Uzun
çarşılı, İsmail Hakkı, Osmanlı Tarihi II., TTK. Basım, Ankara 1988. Evliyâ Çelebi,
Seyahatnâme, c. 12, Üçdal Neşriyat, İstanbul 1966. Zihnî, Meşairü'n Nisa,
İstanbul 1878.