Islam Dininin Dusmanlari Ve Allah A Inananlar

Author: Hikmet Tanyu
Publisher:
ISBN:
Size: 66.87 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 3210
Download Read Online
Komünistler Allah'ı, ruhu. âhireti v.b. ilâhî dinlerin hepsim inkâr ettiklerinden
bunlara (yoktan var da denilemiyeceğini. yalnız olayların inceleme ve
araştırılması kısaca bazı ilmî sonuçlardan (müsbet ilim dedikleri) başka bir
yargıdan sarf-ı na- (62) Prof. Hamdi Ragıp ATADEMiR, Filozoflara Göre Felsefe,
S. 221. — ismail Fenni ERTUĞRUL, Lügatçe i Felsefe, s. 25. (63)G.POLlTZER,
Sosyalist Felsefenin Temel Prensipleri, diğer adı "Felsefenin Başlangıç ilkeleri ",
s. 54 ve 57. (64)Y.K. s. 57.

Felsefenin Nda Modern Resim Impressionizm

Author: İsmail Tunalı
Publisher:
ISBN:
Size: 23.19 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 618
Download Read Online
... her bir ferdi digerinden ayiran bu sahsi sapmalar (yani ferdî yasantilar) ancak "
Ayni kitap, s. 138 88 Ayni kitap, s. 139 devamh-bakis (Dauer-betrachtung)
terkedildigi takdirde, tesbit edilebilir."*9 Bun un içindir ki, estetlk objenln
tbmellendlrllmesl 83.

Global Masonluk 1 Cilt

Author: HARUN YAHYA - ADNAN OKTAR TURKISH
Publisher: A9 GROUP
ISBN:
Size: 67.77 MB
Format: PDF, Docs
View: 1962
Download Read Online
Bu felsefenin kökenini ve günümüz masonluğundaki yerini, üstad mason Selami
İşındağ şöyle anlatır: Eski Mısır'da Hérmetisme düşünü ve inanç sistemini
oluşturan bir tarikat vardı. Masonluğun buna benzer yanları vardır. Örneğin; belirli
düzeye gelmiş insanlar, gizli toplantılarda tarikatın törenlerini ... çıkan ı . v. »9 e \
Y. : f › - .ww ß î 3% .\_ w žw4 n i ›. "_*` .wzğîýırı z l' _ 2 fasfi: _ 'N ;~V~l`§ İ› ~, *Ş , "#
7, .wa . _ yk* *q Ş. .h E. ı'J-lı'Jî'ı'Jî'UEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE ' E ` __i! 1.
' ¦ 'd-I-

T Rkiye Bibliyo Rafyas

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 50.59 MB
Format: PDF, Mobi
View: 2854
Download Read Online
Liberal çiftlik / Uğur Mumcu. — 21. bsk. — Ankara : Uğur Mumcu Araştırmacı
Gazetecilik Vakfı, 1 997 (Dumat) 95 s. : 19 cm. — (Um:ag Vakfı yayınları ; 13.
Bütün yapıtları dizisi ; 1 1) S.N.: 527393 : D.M.: 4890-97 ISBN 9758084070 I. E.a.
II. Seri. 070.4499561038. 320.956 içindekiler: 2.c: E-l. 3.c.: i-K. 4.c.: L-O, 6.c.: S-T.
7.c.: U-Z. S.N.: 529963 ; D.M.: 172-93 (7.c.] ISBN 97751403405 (Tk.] I.
Hançerlioğlu. Orhan. II. Seri. 103 109 Felsefenin tarihi ele almışı 1997 AD 1991
109 Schwarz, ...

Allah Ak Lla Bilinir

Author: HARUN YAHYA-ADNAN OKTAR TURKISH
Publisher: A9 GROUP
ISBN:
Size: 32.91 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 2677
Download Read Online
DİPNoTLAR 1. Georges Politzer, Felsefenin Başlangıç İlkeleri, Sosyal Yayınlar,
İstanbul, 1989, s.84 2. S. ]aki, Cosmos and Creator, Regnery Gateway, Chicago,
1980, s. 54 3. Stephen Hawking, Evreni Kııcaklayan Karıııca, Alkım Kitapçılık ve
Yayıncılık, 1993, s. 62-63. 4. Henry Margenau, Roy Abraham Vargesse, Cosmos,
Bios, Theos, (La Salle IL: Open Court Publishing, 1992) s. 241 5. Hugh Ross,
Cosmos and tlıe Creator, 1993, s. 112 6. Fred Hoyle, The Intelligent Universe,
1984, s.

Man Ve K F R Muvazeneleri

Author: Bediüzzaman Said Nursi
Publisher: Risale Press
ISBN:
Size: 38.83 MB
Format: PDF, Mobi
View: 6217
Download Read Online
Eğer bir dakika yolunu şaşırsa Veya bir serseri yıldıza çarpsa, parçalanarak
hadsiz fezada sukut ile, bütün o bîçare zîhayatları ademe, hiçliğe boşaltacak,
dökecek diye anladı. , php-4!! Y'J »_-ıJ-'aê-š!! cereyanının dehşetli manevî
musibetini, °J'! tsê ,QLÂİBS in boğucu karanlığını hissederek “Eyvah! Ne yaptık?
Bu dehşetli gemiye neden bindik? Bundan kurtulmak. çaresi nedir?” diye o kör
felsefenin gözlüğünü kırdı, 'slıÄš-ı'! lal!!! cereyanına girdi. Birden hikmet-i Kur”
aniye imdadına geldi ...

Hazreti S Leyman

Author: HARUN YAHYA - ADNAN OKTAR TURKISH
Publisher: A9 GROUP
ISBN:
Size: 78.52 MB
Format: PDF, ePub
View: 1513
Download Read Online
(Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 14) Bu hadiste Peygamber
Efendimiz (sav), Hz. Mehdi'nin "sistemlerin de¤iflti¤i" bir dönemde gelece¤ini
bildirmifltir. Bu hadiste iflaret edilen "sistem de¤iflikli¤i"nin, 20. yüzy›lda dünyan›n
dört bir yan›nda hakim olan ve yüzy›l›n sonlar›na do¤ru y›k›lan komünist rejimler
olmas› muhtemeldir. 20. yüzy›la damgas›n› vuran kanl› savafllar›n ve katliamlar›
n en büyük nedenlerinden biri, materyalist felsefenin ürünü olan komünist ...

T Rk L K

Author: Özcan Yeniçeri
Publisher:
ISBN:
Size: 64.59 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 5406
Download Read Online
Ütopik akımın ünlü temsilcilerinden Campanella ilmin ve felsefenin egemen
olduğu ve maddi işlerin düzene sokulduğu bir düzen hayal ... Amin, Ölümcül
Kimlikler, Çev; Aysel Bora, Y.K. Yayını, 3.Bas- kı, İstanbul, 2000, s. 16. 343
BARNET, Richard J. ve CAVANAGH John, Küresel Düşler İmparator Şirketler ve
Yeni Dünya Düzeni. Çev: G. Şen, Sabah Yayınları, İstanbul 1 995, s. 8. 344
MAALOUF, Amin, ölümcül Kimlikler, Çev; Aysel Bora, Y.K. Yayını, 3 Bas- kı,
İstanbul, 2000, s. 79. hem ...

Bni Sina

Author: Ahmet Hulusi Köker
Publisher:
ISBN:
Size: 68.20 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 5911
Download Read Online
(7) Keklik, Nihat : Felsefenin Tekniği, Doğuş Yayınları, İst., 1984, s. 49. (8) Nâsır-ı
Husrev : Sefernâme (Çev. : Abdülvahap Tarzi), II. Basılış, Milli Eğitim Basımevi, İst
., 1967, s. 5. (9) Ocak, Ahmet Yaşar: XVII. yy. da Osmanlı İmparatorluğunda dinde
tasfiye teşebbüslerine bir bakış : Kâdızâdeliler Hareketi T.K. Araştırmaları Yıl : 17-
21 1979 - 1983, Ank., 214. (10) Turan, Osman : Selçuklular Tarihi ve Türk İslâm
Medeniyeti, T.K.A.E., Ank., 1965, a) 240, b) 333, c) 335. (11) Turgal, Hasan Fehmi
 ...

Virg L

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 80.97 MB
Format: PDF, Kindle
View: 2525
Download Read Online
(s. 268-74) Haciye Sabah'in öyküsü ise XVI. yüzyil Ayntab sancaginda hem
cinsiyeder arasi iliskilerin kurulma biçimine hem de Sün- ni Islam ve Kizilbasjik
arasinda yaçanan çatifmalann toplumsal boyudanna ilición çagnçimlar ta§
idigindan dikkate degerdir. Haciye Sabah evinde kadmlara yönelik din dersleri
düzenleyen ve bu yolla geçi- mini saglayan bir kadindir. Fakat 6 Hazi- ran 1541
tarihinde, kadi Haciye Sabah'i halkín önünde a§agilama ve kentten ko- vulma
cezasina çarptinr.