Sene 336 Ifre I Mevrude Defteri

Author: Nuri Köstüklü
Publisher:
ISBN: 9789751621221
Size: 26.22 MB
Format: PDF, ePub
View: 6375
Download Read Online
haleldar olmakta olduğu .... ..'56 edenler mücâhede-i millîyenin hüsn-i hatimeye
resîde olamıyacağına ...... ..m olmakda ve bu fikr günden güne takviyet
bulmaktadır. Telkinat mahsusî değildir. Hususiyet-i mahalliye Bolvadin muhiti
fevkalâde müteassıb bulumnasına binâen birinci maddede îzah edilen menâfi-i ...
'5° Bir kelime boş bırakılmıştır (N.K.) '“ Bir kelime boş bıfzıuımışııf (N.K.) 'Ss Bir
kelime boş bırakılmıştır (N.K.) 8/ 10/36 da birkaç yüz âsi Ilgın'a girmiş, Konya-
Afyon 134 NUR!

Son Asir T Rk Airleri

Author: İbnülemin Mahmut Kemal İnal
Publisher:
ISBN:
Size: 18.58 MB
Format: PDF, Kindle
View: 7601
Download Read Online
B Şahidi kaz nümayi vahdetindir âsüman Anda burhanı müniri kudretindir
ahteran H B Her felekte bin güneş olmaktadır pertevfeşan Zerredir nisbetle
mahlûkatına bu hakdan H B Birliğin burhanı çünki j^i <&ty» jî Senden özkeh Tanrı
yoktur ... bahş eylemede c;nk ile olmaz tev'eım Pek hatâ neş'ei sehba ile olmak
sersem Süreriz tiğimizin zevkü sefasın herdem Simtenlerle olan lezzeti pehlû
yerine Ko çalışsın o sanem gölümüzü etmece bend Ederek zülfı girehgirini
çapraz peyvend Bu ...

Yayinlari

Author: Ankara Üniversitesi. Ziraat Fakültesi
Publisher:
ISBN:
Size: 15.70 MB
Format: PDF, Mobi
View: 328
Download Read Online
1960 deneme yılında N-K verilen parsellerin ortalaması (Cedvel 8) yine büyüklük
sırasına göre 8. inci olduğu ha'de, 1959 da şahit parsellerin ortalamasının da
altına düşerek 12. inci olmuştur. Bununla beraber, her iki ... 1959 da elde edilen
aıami yağ nisbeti % 22,97, asgari % 17.24 iken 1960 da bu nisbetler azami %
20.81, asgari % 15,92 olarak tesbit edilmiştirki, bunun sebebide ikinci sene
denemelerinde ekimin biraz gecikmiş olmasından ileri gelse gerektir. 1959 da 5
5.1959 ...

Hariciye Hizmetinde 30 Sene 1892 1922

Author: Ghalib Kémaly Söylemezoğlu
Publisher:
ISBN:
Size: 10.74 MB
Format: PDF
View: 3348
Download Read Online
H£ MIOL «Hükümet mahfillerinde, yeni kabinenin Mahmud Şevket Paşa
arafından kurulmuş olmasından pek 4^)^5PffîyfiİİfSl eaif&eİcte ve bu değişiklik
Alman presti- «]ir^4eWa^^f^e^ntea^nlB^ır beşaret gibi telâkki olunmak- «ta'ffifî
Üm^nSyeVİftbMl^Ate^a^ıktı da bize müsaid neşriyatta «b^rm^a^'Y^nk^^
seniyenin nazarı dikkati- «ri^%?z^me^lr!v^2#em'aİd^e#erİm kı: 3 Jngilterenin
hayırhahane müzahereti temin edilmeksizin Almanyanın yardımına çok
güvenmek hakkımızda tehlikeli ...

Gen Li In Sesi

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 63.11 MB
Format: PDF, Docs
View: 2609
Download Read Online
N.K.ZEYBEK : Şimdiye kadar klasik iktisat kitaplarında olmayan yeni bir kavram
üretim faktörleri arasında bilgi faktörü gündeme geliyor. Bilgisayarların ... Bu da
bizi, “Bilgiye sahip olan bilgi üretebilen toplumlar sahip oldukları bu büyük gücü,
bu güce sahip olmayan toplumları sürdürmek için kullanabilir mi?” sualine
götürüyor. ... Matbaayı almakta 275 sene geç kalmanın meydana getirdiği
tahribatı bilgisayarı almadaki gecikme birkaç yılda meydana getirebilir. Çünkü,
bilgisayarın hızını ...

Turk Tip Cemiyeti Mecmuasi

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 15.96 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 4782
Download Read Online
Yalnız babası bir kaç sene evvel enfarktüs'ten vefat etmiş. Bu genç ... Halbuki
kaldırılmış bulunan eski memurin kanunu gereğince bir şahsın memur olabilmesi
için sari bir hastalığa müptelâ olmaması lâzım bulunmakta idi ise de halen
meriyette bulunan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu gereğince (33) bir şahsın
memur olabilmesi için görevini devamlı yapmasına mani bir vücut veya akıl ...
Fakat buna rağmen N.K. 10/2/1967 tarihinden itibaren ve hastanemizce tedaviye
tabi tutuldu.

Yirminci Y Zy L Ba Lar Nda Konya N N G R N M

Author: A. Safa Odabaşı
Publisher: T.C. Konya Valiligi Il Kultur Mudurlugu
ISBN:
Size: 71.11 MB
Format: PDF, Mobi
View: 6987
Download Read Online
Başka türlü olmaz, bu arşivlerin çözümlenmesi için.. (ŞU): Yaşayanlardan ve
bilenlerden birkaç kişi tutulsa olur. ... (NK): Bu biraz zor.. İstanbul Caddesi'nde
bizim bankayı (Emlak Kredi) içeriye çektiler. Diğer yerlere el vurmadılar. (MAA):
Zor efendim. (NK): Nalçacı, onun için bıraktı. Nalçacı semtine el attı. (ŞU): Jansen'
in sağlığında kendisinden rica eltim. Konya'nın planını yap, diye. "Peki" dedi. ...
Hocanın yanında 4 sene çalıştım. Diyor ki: "Belediye Reisi geldi mi diye sordum,
yok ...

T Rk Leh Eleri Zerine Denemeler

Author: Saadet Çağatay
Publisher:
ISBN:
Size: 80.27 MB
Format: PDF, ePub
View: 1823
Download Read Online
Bugün yazı ve edebî konuşma dilinde fi sesi ancak n-g, n-k bitişiğinde mes. hangi
, sanki, yankı, seninki, onunki, kırlangıç, başlangıç, çingene, çengel: n-g sesine
içine alan ses taklidi kelimelerinde mes. tangır tungur, zangır zungur, şangır
şungur, çıngır ... 2. ş. senin eviyin kapısı, evinin i'ı--in-in: kitabıyın hnlıı li-ıtnh-ın-ın:
gözüyüfi rengi <göz-ün-ün; koluyun uzunlugu <kol-un-un; 51 S. de s» M/I»» 'sana
'; l »'ı hm'nı bunun yanında 137 S. de bene, sene, bene, sene ve biye, siye vardır.

Toplumsal Tarih

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 50.77 MB
Format: PDF, Mobi
View: 4095
Download Read Online
NK 1 Diî-Tarih ve Coğrafya Fakültesinin büyük konferans salonu, balkonları, y«
nn aralıkları, duvar diplerıy- le, kapı ve pencerelerine kadar dolu. Erkekler kadar,
belki daha çok tene kır var. ... Jüri üyeleri alkışlar arasında salona giriyorlar.
Ankara Tıp Fakültesi Ötrenci Demeti Başkanı Melih Gurftın kürsüye (eldi, istanbul
v« Ankara Üniversiteleri arasında her sene ya- □almakta olan munararaların ilki
evlan "kadınlar doktor olmalt mıdır, olmamalı mıdırV konula ı yı açarak evveli jüri ı
dim ...

T Rk Dili Ara T Rmalar Y Ll

Author: Türk Dil Kurumu
Publisher:
ISBN:
Size: 46.50 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 4241
Download Read Online
Gaziantep dunna, dünne, 'dünya'; Malatya Afyon fil, göyün 'gönül' gibi yn
olmaktadır, Mar. ta kısalarak gonl.. Umumiyetle ... S. de n<~~nk, enk evvel 'en
evvel' <^n<an ve nk>h, sanki > sahi gibi tek tük kelime yanında n ~j> daha
mebzuldür. 50 S. de iyel. 2. ş. sertin eviyin kapısı, evinin <ev-in-in; kitabıyın kabı <
.kitab-ın-ın; gözüyün rengi <.göz-ün-ün; koluyuh uzunluğu <£kol-un-uh~; 51 S. de
sâ •Oa/îa'sana'; bâ, <bana bunun yanında 137 S. de bene, sene, bene, sene ve
biye, siye vardır.